Jarek, głowa Kingi, Agni, Manuela (Młoda) - TŻ Blastara, Blastar, G.N.